Σχετικά με το Έργο

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή, σε παγκόσμια κλίμακα, ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι τα ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (thermosiphon solar water heaters). Τα συστήματα αυτά καλύπτουν συνήθως 60-90% της ενέργειας, που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για τη θέρμανση νερού. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες βοηθούν στην επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου, αποκεντρωμένη και ψηφιοποιημένη (decarbonized, decentralized, digitalized), σε ότι αφορά στην εφαρμογή των ηλιακών θερμοσιφώνων, απαιτείται μόνον η ψηφιοποίησή τους, καθώς πληρούνται τα πρώτα δύο.

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος με τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφορικής /επικοινωνιών, που θα περιλαμβάνει μία έξυπνη συσκευή επιτήρησης και συλλογής δεδομένων λειτουργίας ηλιακών θερμοσιφώνων, και ψηφιακή εφαρμογή για την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους επαγγελματίες και τα δίκτυα ενέργειας. Η έξυπνη αυτή συσκευή, που θα αναπτυχθεί στο έργο, θα συλλέγει με τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας και ροής, 24/7 μετρήσεις τις οποίες στη συνέχεια θα επεξεργάζεται με συγκεκριμένο αλγόριθμο και θα επιτρέπει, μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας, τον έλεγχο της συσκευής.

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

  • Τεχνικοοικονομική αποτίμηση εφαρμογής υπηρεσιών και τεχνολογιών που θα αυξάνουν τη συμμετοχή του χρήστη στην εξοικονόμηση ενέργειας και αύξησης του ηλιακού μεριδίου στη παραγωγή ζεστού νερού.
  • Τεχνικοοικονομική αποτίμηση εφαρμογής υπηρεσιών και τεχνολογιών προς διαχειριστές δικτύων και παρόχους ενέργειας ως μέτρα μείωσης φορτίου, εξισορρόπησης δικτύου και ενσωμάτωσης αποθήκευσης σε θερμότητα.
  • Υπηρεσίες στους επαγγελματίες του κλάδου για τη βελτίωση της απόδοσης και αξιοπιστίας των ηλιακών συστημάτων.
  • Ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη ζήτηση, του προφίλ ζήτησης, και την έξυπνη μέτρηση.
  • Συνεργασία με εργαλεία για τη χρέωση ενέργειας και υπηρεσιών για την εξισορρόπηση των δικτύων με αξιοποίηση της αποθήκης ζεστού νερού.
  • Συμμετοχή σε αυτόνομα δίκτυα.
  • Σχεδιασμός επιδεικτικών δράσεων ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τις δυνατότητες παροχής και τη προστιθέμενη αξία της εγκατάστασης της έξυπνης συσκευής και της αξιοποίησης των εφαρμογών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα της έξυπνης συσκευής και εφαρμογών θα αποτελέσει το διαβατήριο εισόδου της σημαντικής τεχνολογίας ΑΠΕ στη ψηφιακή εποχή.

Οι εφαρμογές και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν: α) θα επιτρέψουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το χρήστη προσφέροντάς του ευκολότερο έλεγχο και πληροφόρηση, β) θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες του κλάδου, κατασκευαστές και εγκαταστάτες, για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, τη πρόβλεψη συντήρησης και την βελτίωση του σχεδιασμού του προϊόντος , και γ) θα μπορούν να επιτρέπουν τη συμβολή και την αξιολόγηση των ηλιακών θερμοσιφώνων σαν συσκευές ενταγμένες στα έξυπνα δίκτυα.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται βοηθούν στην επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μείωση εκπομπών CO2. Εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας κάθε χρόνο συμβάλλοντας στη προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας στη διάρκεια ζωής του (20 χρόνια) υποκαθιστά 30 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και αποφεύγονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ίσες με ενός μέσου αυτοκινήτου κάθε χρόνο.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων λειτουργίας θα επηρεάσουν την εξέλιξη των EN-ISO προτύπων και πιστοποίησης των ηλιακών συστημάτων, στα οποία η Ελλάδα συμβάλλει αποφασιστικά μέσω της γραμματείας της μόνης Τεχνικής Επιτροπής TC 312 που έχει η χώρα μας. Οι συνέπειες θα επηρεάσουν τόσο την αύξηση των εξαγωγών όσο και την Ενεργειακή Επισήμανση (Energy Label).